CBTT bầu Phó chủ tịch HĐQT

Ngày 24.10.2022, Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất ý kiến bầu bổ sung Phó chủ tịch họi đồng quản trị công ty đối với ông Đinh Cảnh Tiến, sinh năm 1975.

Công ty xin thông báo tới quý cổ đông và nhà đầu tư được biết.

Trân trọng./.