CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM LẠI TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 28/6/2022, Hội đồng quản trị đã họp và ra quyết định bổ nhiệm lại Tổng giám đốc công ty Vũ Thành Kiên.

Công ty xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông, nhà đầu tư, các đối tác.

Chi tiết xin xem theo đường dẫn sau.

https://drive.google.com/file/d/1UMLt3CuCpmw4equiXoFxWkcCKHm8UazT/view