Thông báo nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức ngày 26/5/2022 của         Công ty cổ phần Vinaconex 39,

Căn cứ Nghị Quyết 04 NQ/VN-PVC/HĐQT ngày 26/5/2022 của HĐQT công ty về việc bầu chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Căn cứ BB số 01 BB/VN39/BB-BKS ngày 26/5/2022 của Ban kiểm soát công ty,

Công ty xin thông báo tới quý cổ đông nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chi tiết mời quý cổ đông xem tại file và đường dẫn sau:

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive