Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Trong tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã có tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và 01 thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”). Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông tính đến ngày 16/4/2023, công ty đã nhận được các ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022- 2027.

Chi tiết xin xem file đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1S9IAJXVJuFxBkCQweCcdqHhSHtpAFwh-/view

https://drive.google.com/file/d/1HS9q8dmaRx7ILVM_mDda0j60xxEUPTPF/view

https://drive.google.com/file/d/1JMEe6zOpP-Pzlf_erdkpeaByIAwv6s1q/view

Trân trọng thông báo./.