Nghị Quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 19/4/2021, theo kế hoạch, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhưng không thành công vì không đủ tỷ lệ cổ phần tham dự, do đó Hội đồng quản trị công ty đã có quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 2 vào ngày 26/4/2021.

Chi tiết kính mời các Quý cổ đông xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

NQ to chuc dai hoi lan 2-đã nén