Thông báo Nghị Quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cùng với sự có mặt và hợp tác của các Quý cổ đông, ngày 23/3/2024, Công ty cổ phần Vinaconex 39, mã chứng khoán PVV đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã thông qua các Báo cáo, tờ trình, và bầu ra 04 thành viên HĐQT, 02 thành viên Ban kiểm soát.

Chi tiết xin xem tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/15K0gqkhAZqRZT2XG0k4MB3xXvzYtbva2/view

https://drive.google.com/file/d/1dC50JlJU03–DPJ6DY5PP_kfLsHeL7nD/view

Trân trọng báo cáo các Quý cổ đông.