Điều lệ công ty năm 2020

Căn cứ tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vinaconex 39 đã được sửa đổi và bổ sung.
Chi tiết xin xem file đính kèm
Trân trọng
Dieu le cong ty 2020