Nghị Quyết Hội đồng quản trị về phê duyệt chủ trương thành lập Doanh nghiệp dự án

Cùng ngày 26.6, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Nghị Quyết phê duyệt chủ trương thành lập Doanh nghiệp dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và cử người đại diện quản lý phần vốn tại doanh nghiệp dự án”
Chi tiết xin xem văn bản đính kèm
NQ 06 ngay 26.6.2020_signature