Thông báo Nghị quyết, Biên bản họp của HĐQT ngày 22/01/2024 về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Trịnh Đức Phú và thay đổi người đại diện trước pháp luật của Công ty.

Ngày 22/1/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã họp và thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Trịnh Đức Phú, sinh năm 1979, đồng thời bổ nhiệm ông Phan Đình Phong, sinh năm 1971 chức danh Chủ tịch HĐQT. Thời gian áp dụng: kể từ ngày 22/01/2024.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị cũng thống nhất thay đổi người đại diện trước pháp luật từ ông Trịnh Đức Phú sang ông Phan Đình Phong.

Công ty trân trọng được thông báo tới Quý cổ đông, các Khách hàng.

Chi tiết xin xem file đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1Z1AA5t5fmZEw11A2U0bOiaoSNM-FfCSw/view

Trân trọng./.