CBTT: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Ngày 13/4/2023, chủ tịch HĐQT đã ký quyết định Tiếp nhận và Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Minh Diện, sinh năm 1975. Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 13/4/3023.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư được biết.

https://drive.google.com/file/d/1KzKyO78ITasBhXJcpwyAEXePn4pZ4GGV/view