CBTT báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ đã được soát xét

Ngày 2/8/2022, công ty đã ban hành Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ đã được soát xét bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Chi tiết xin mời quý cổ đông và nhà đầu tư xem tại link sau:

  1. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên:

https://drive.google.com/file/d/1dROR0uMyxTuzutldDXtkWSRxHozRVNUl/view

2. Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên:

https://drive.google.com/file/d/1nhm4RtLeUzKBiwoAznZginm63UfbIfWH/view

Trân trọng./