Công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Ngày 28/3/2021, công ty đã ban hành báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán An Việt, bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Kính mời quý cổ đông xem chi tiết tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1Px81HE55Hrzinr8u4EfkjEXDluAFGpcT/view

https://drive.google.com/file/d/1p3VjcH-NYmAg5xRZ7c8YO_nOuXnmjMl-/view

Trân trọng./.