Công bố thông tin giao dịch của Người liên quan của Người nội bộ

Ngàyn 14/6/2021, công ty có nhận được công văn từ bà Nguyễn Thị Ngân – người liên quan đến người nội bộ công ty, về việc giao dịch chứng khoán PVV.

Toàn văn nội dung xin xem file đính kèm: https://drive.google.com/drive/my-drive