Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Trân trọng gửi: Quý cổ đông

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây: CVDi ngay 03.02.2021 – TB ngay chot ds CD 2021