Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 (tự lập)

Ngày 20.01.2020 công ty đã ký BCTC quý 4 năm 2019 bao gồm:
1. Báo cáo tài chính công ty mẹ
2. Báo cáo tài chính hợp nhất.
3. Giải trình liên quan đến BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất

Xin mời xem chi tiết tại đây:
1.BCTC cty me-signature

2. BCTC Hop nhat-signature

3 007