Bổ nhiệm nhân sự: Phó tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, HĐQT Công ty đã ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Kim Hạnh và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Đoàn Thị Huyền