CBTT: Công văn chấp thuận gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 25/4/2019 Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã nhận được công văn số 225 CV/ĐKKD ngày 22/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc chấp thuận gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vinaconex 39 đến trước ngày 30/6/2019. (Chi tiết xin xem công văn đính kèm).