CBTT Báo cáo thường niên năm 2023

Ngày 15/3/2024, Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã ban hành bộ Báo cáo thường niên năm 2023, bao gồm:

  1. Toàn văn báo cáo thường niên năm 2023

https://drive.google.com/file/d/1WXdgu7Fy-ID6Qtbdn7Xq6fSpHIukYRsZ/view

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc năm 2023

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

Trân trọng