THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 39

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 8h30′, thứ tư, ngày 19/4/2023.

Địa điểm: Hội trường công ty tầng 1, toà nhà CT2B, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

https://drive.google.com/file/d/158jlGYs9cyHvry542RlhYkUVv1gBg0ln/view

Nội dung chính của Đại hội:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

https://drive.google.com/file/d/1nUOFQhQYJO-J6-sZ6lL2OHaBkrWY5VHn/view

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

https://drive.google.com/file/d/1wX3VM8bt8s7AkN0a3iyE6FiZW3i8FPBs/view

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

https://drive.google.com/file/d/1LIby20WK-kZguicHnWjMwoPG-7fHSwwo/view

Báo cáo hoạt động của BKS;

https://drive.google.com/file/d/1qoNwdwJSKSjAv7PxjG866AWR078qLDV4/view

Các Tờ trình về: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023; Quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Miễn nhiệm bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

https://drive.google.com/file/d/1Kbk0mT-GygKSvJn94HNE7RRUxSLyAdlf/view

Quy chế bầu cử và Phiếu đăng kí tham dự

https://drive.google.com/file/d/1jKjmx7YFADIMPneHMYXnsi4ugen8iVrC/view

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!