CBTT điều lệ công ty tháng 10 năm 2022

Hội đồng quản trị công ty đã ký ban hành Điều lệ công ty cổ phần Vinaconex 39 theo nội dung được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9 năm 2022.

Chi tiết xin xem file đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1gFioxz53dRL01X2sf1FftXsgzHgh2v__/view

Trân trọng./.