CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày 25/10/2022, Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và nhà đầu tư được biết.

https://drive.google.com/file/d/1ReOOsPbpXqVDTE_iymOS2obO5wk2KU6T/view