Thông báo mời họp cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu kèm theo

Ngày 6/5/2022, Ban lãnh đạo công ty đã thống nhất gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến tất cả các Quý Cổ đông theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng 21/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thời gian: 08h30 phút, Thứ năm ngày 26 tháng 5 năm 2022.

Tài liệu kèm theo xin kính mời quý cổ đông xem theo đường dẫn sau:

  1. Thông báo mời họp

https://drive.google.com/file/d/1UH6bcBxDVs67pSrxVeZnZtvE8m_N5f_g/view

2. Quy chế làm việc tại đại hội cổ đông 2022

https://drive.google.com/file/d/1Ps0dpRy5Ah6JInN663I4ehUD9MCqoIeC/view

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

https://drive.google.com/drive/my-drive

4.Báo cáo của Hội đồng quản trị

https://drive.google.com/file/d/1mLrz5Lz6CNl-O6d6I063YG6fZa0h7VsN/view

5. Báo cáo Ban kiểm soát

https://drive.google.com/file/d/18BB6qfkgHvdtOfEwCCoHDmIs7e6iTs2G/view

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1QjuwAQ6GPMnKxJfKyIzLiF19mM3kGJ4g/view

7. Các tờ trình khác kèm theo:

https://drive.google.com/file/d/1M-BcAiJnIUXMZByFl_O9J-aSCyt1tkWL/view

Tờ trình sửa đổi điều lệ

https://drive.google.com/file/d/1RtwfyRrH6VqacUO_DEZe_yIOJETp3Kty/view

8. Quy chế bầu cử

https://drive.google.com/file/d/16cbQJAo1B4nDN5yk_regq2OOfnzDzcXI/view