Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 31/3/2022, Công ty đã ký văn bản gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán PVV, theo đó Ngày đăng ký cuối cùng là ngày :    21/4/2022.

Kính mời các quý cổ đông xem chi tiết file đính kèm

https://drive.google.com/drive/my-drive