Công bố thông tin bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát

Ngày 04/5/2021, Ban kiếm soát Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đã họp và bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty. Kết quả bà Lê Thị Như Lan được bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty kể từ ngày 04/5/2021.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông.

Chi tiết xin xem file đính kèm tại link dưới đây.

https://drive.google.com/drive/my-drive