Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

Ngày 20/01/2021 công ty đã ban hành báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 bao gồm 2 bộ:
1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 năm 2020
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2020.
Chi tiết xin xem file đính kèm
BCTC cong ty me Q4.2020
BCTC hop nhat Q4.2020
Trân trọng báo cáo quý cổ đông.