Báo cáo tài chính Quý 3 công ty mẹ và Báo cáo tài chính Quý 3 hợp nhất năm 2019

Ngày 17.10.2019, Công ty đã lập Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2019 bao gồm: Báo cáo tài chính Quý 3 công ty mẹ và Báo cáo tài chính Quý 3 hợp nhất.