CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 (tự lập)

Ngày 20 tháng 01 năm 2022, công ty cổ phần Vinaconex 39 đã ký và ban hành Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021, bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ.

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây:

  1. Báo cáo tài chính hợp nhất

https://drive.google.com/file/d/1Lm_5F5EPf63LAvXychkUQ9z2xuAtlpup/view

2. Báo cáo tài chính công ty mẹ

https://drive.google.com/file/d/1n3kNKBdsm9NpPFE4To3378GotlpLZg_L/view

Trân trọng